دپارتمان حقوق انجمن علمی پویش

دانسته هایمان را در اختیار دیگران قرار دهیم، تا به ندانسته های خود برسیم

دپارتمان حقوق انجمن علمی پویش - نمونه سوال متون فقه 1

امین صادقپور
دپارتمان حقوق انجمن علمی پویش دانسته هایمان را در اختیار دیگران قرار دهیم، تا به ندانسته های خود برسیم

نمونه سوال متون فقه 1

-کدام مورد از شرايط صحت بيع است
1 مبيع از چيز هاي قابل تملک باشد
2 بايع قدرت تسليم مبيع را به مشتري داشته باشد
3مشتري از مقدار وصف و جنس اگاه باشد
4همه موارد**ص34**
-عبارت صحيح کدام است
بيع موقوفه صحيح است
2بيع موقوفه به شرط علم بايع و مشتري بر موقوفه بودن ان صحيح است
3در صورتي که موقوفه در حال خراب شدن باشد فروش ان جايز است**ص*34
4در هيچ صورتي صحيح نيست
-اگر پيش از قبض توسط مشتري عيبي در مبيع در زمان خيار ايجاد گردد علت فسخ معامله چيست
1خيار عيب
2خيار رويت
3خيار حيوان**ص41
4خيار تبعيض صفته
-شرط محاسبه ثمن کالاي سلف  از بابت طلب فروشنده بر ذمه مشتري و نيز شرط تاجيل بعض الثمن در بيع سلف چه حکمي دارد
1اين شرط باطل اما معامله بر صحت خود باقي است
2 مثمن اگر حال نباشد معامله صحيح است
3 چون قبض ثمن ندارد معامله باطل است
4اين شرط موجب دين به دين مي گردد و باطل است**ص49
-بيع الاثمان به مثلها بيع.........است؟
1 کالي به کالي
2 موجل
3صرف**ص50
4 محاباتي

-بيعي که فروشنده قيمت خريد را به مشتري اعلام نمي کند کدام است
1مرابحه
2 مساومه**ص50
3 توليت
4 مواضعه

-با توجه به عبارت<ولا يثبت الربا في تقسيمه>کدام عبارت صحيح است
1 ربا فقطدر موارد محدود باعث حرمت مي شود
2 ربا در قرض باعث بطلان ان نيست
3 اجناس مکيل و موزون موضوع ربا قرار نمي گيرند
4در تقسيم مال مشترک ميان شرکاء ربا جاري نمي شود**ص52
-کدام خيار به وسيله حايل از بين نمي رود
1حيوان
2اشتراط
3مجلس**ص53
4شرط
-در کدام خيار شرط تاخير در قبض ثمن و مثمن نشده و فروشنده نه ثمن را قبض کرده و نه مبلغ را به قبض مشتري داده است
1اشتراط
2تعذر تسليم
3شرط
4 تاخير از سه روز**ص 54
خيار غبن با تصرف در عين مورد غبن ساقط نيست**ص55
-عيب در مبيع بعد از عقد و قبل از قبض توسط مشتري مستوجب چيست
1فقط ارش
2 اقاله
3 رد و ارش با يکديگر
4 اختيار با مشتري است بين فسخ و ارش
-معامله صورت پذيرفته است وبايع پس از عقد امکان تسليم مبيع راندارد
1 معامله صحيح است و بايع ملزم به تسليم مبيع است
2 معامله باطل است
معامله با گرفتن ارش ورد مبيع صحيح است
4 مشتري مختار است ميان فسخ عقد ويا امضاء ان و صبر کردن تا زمانيکه مبيع به او تحويل داده شود*ص58
-اگر اختلاف بين فروشنده و خريدار در مقدار مبيع باشد کدام اصل جاري است
1 اصل استحباب بقاءمالکيت فروشنده در مقدار زايد
2 اصل عدم دخول مقدار زايد در مبيع*ص62
3  اصل برائت ذمه بايع از تسليم مقدار زايد
-اگر مشتري دو کالا بخرد و انگاه يکي از ان کالاها مال ديگري باشد و او نداند مشمول کدام خيار است
1 ما يفسه
2 حيوان
شرکت
4 تبعيض صفه**ص 58
-اگر موجر و مستاجر در مقدار اجاره اختلاف پيدا کنند
1 بايد موجر قسم بخورد
2 بايد کسي که منکر زايد است قسم بخورد به دليل اصل اصاله عدم زايد**ص110
3 بايد هر دو قسم بخورند
هر کس انجام کاري را قبول کند مي تواند با اجرت کمتر ان را به ديگري واگذار کند**ص 110
-گزيينه صحيح را حدس بزن
تنها چيزي که مفروض است اجاره اش صحيح است
2 اجاره دادن مال مشاع صحيح نيست
3 مفروض يا مشاع بودن مانعي براي اجاره دادن نيست**ص106
-در صورت اختلاتف وکيل و موکل درباره تلف شدن مال ئدر دست وکيل
1 موکل قسم مي خورد
2 وکيل قسم مي خورد چون امين است**ص115
-عقد وکالت از طرف موکل و وکيل جايز است ام اگر موکل وکيل را عزل نمايد   بطلان مشروط به حضور شاهد است**ص 112
-منظور از جائز التصرف بودن موکل چيست
1 موکل محجور نباتشد**ص113
2 مرتد نگردد
3 مسلمان باشد
4 ورشکسته نگردد
-اگر فروشنده کالايي را با صفتي برتر از مبيع موصوف تحويل دهد قبول ان بر مشتري....
1 حرام است
2 واجب است**ص49
3 جائز است
-بيع ماضعه در احکام مانع بيع >>> است
1 توليه
2 ربويه
3 مرابحه**ص51
-ربا در کدام مورد جاري مي شود
1 شوهر و همسر
2 مسلمان و کافر ذمي**ص52
3 پدر و فرزند
-در عقد اجاره لازم است ...معلوم باشد
1 منفعت
زمان
اجره المثل
 همه موارد
-وکالت با چه چيزي ثابت مي شود
1 شهادت زنان
2 دو شاهد عادل
3 تصديق بده کار

-وکالت چه نوع عقدي است
1 لازم
2 معاطاتي
3جايز**113
-عقد اجاره چه نوع عقدي است
 لازم*******ص  106
2 جايز
 3 معاطاتي


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات دروس دانشگاه

تاريخ : | | نویسنده : امین صادقپور |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.